CO₂-Prestatieladder

De CO-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO₂-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Het doel van de ladder is

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Aanbestedingen

De CO₂-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO₂ te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO₂-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Als een samenwerkingsverband van bedrijven, een combinatie, deelneemt aan een aanbesteding dan is het bedrijf met de laagste score op de CO₂-Prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

CO2-Bewust certificaat en voortgangsrapportages

Het CO2-Bewust certificaat, niveau 5 en de voortgangsrapportages zijn beschikbaar op onze website

Documentenoverzicht

Om de werking van de CO₂-Prestatieladder te stimuleren publiceren wij relevante documenten op onze website, zodat deze informatie voor zowel de sector als daarbuiten toegankelijk is. Alle relevante documenten met betrekking tot de CO₂-Prestatieladder zijn te vinden in onderstaand documentenoverzicht.

De documenten van de eisen 3.D.1 Initiatief, 4.A.1 Ketenanalyses, 4.D.1 Ontwikkelingsproject en 5.D.1 CO2-reductieprogramma zijn eveneens toegankelijk via de website van SKAO.

CO₂-reductiedoelstellingen

De reductiedoelstelling per scope is voor de periode 2016-2020 -0,5% per jaar.

Voor 2020 vertaalt zich dit in de onderstaande doelstellingen:

Totale CO2-emissie: 68,7 kton

  • Scope 1: De CO2-uitstoot a.g.v. brandstof- en gasverbruik bedraagt 63 kton
  • Scope 2: De CO2-uitstoot a.g.v. elektraverbruik en zakelijk verkeer bedraagt 0,95 kton
  • Scope 3: De CO2-uitstoot a.g.v. kantoor- en bedrijfsafval, papierverbruik en woon-werkverkeer bedraagt 4,76 kton

4.A.1. Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG - genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.

De analyse van de meest materiele scope 3 emissies is beschreven in:

4.B.2/ 5.B.1 Rapporteren van de emissie-inventaris scope 1, 2 en 3, alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen

De voortgang van de doelstellingen wordt minimaal twee keer per jaar intern en extern gepubliceerd. Zie voor de externe voortgangsrapportages CO2-Bewust certificaat en voortgangsrapportages

3.C.1 Op ad hoc basis intern communiceren over het energiereductie beleid

5.C.1 Publiekelijk gecommitteerd aan een CO₂-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO:

3.D.1 Actieve deelname aan een initiatief:

4.D.1 Initiatief nemen tot ontwikkelingsprojecten die de sector faciliteren in CO₂–reductie:

5.D.3 Het bedrijf is eigenaar/ontwikkelaar van documenten: