CO₂-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO₂-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Het doel van de ladder is

 1. bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en
 2. permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om
 3. die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien
 4. de verworven kennis transparant te delen en
 5. samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Aanbestedingen

De CO₂-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO₂ te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO₂-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Als een samenwerkingsverband van bedrijven, een combinatie, deelneemt aan een aanbesteding dan is het bedrijf met de laagste score op de CO₂-Prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

Documentenoverzicht

Om de werking van de CO₂-Prestatieladder te stimuleren publiceert BAM Infra relevante documenten op haar website zodat deze informatie voor zowel de sector als daarbuiten toegankelijk is. Alle relevante documenten met betrekking tot de CO₂-Prestatieladder zijn te vinden in het documentenoverzicht. De documenten van de eisen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1 en 5.D.3 zijn eveneens toegankelijk via links op de website van SKAO.

3.B.1 Een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie, en een plan van aanpak inclusief maatregelen in de projecten.

Per 01-01-2015 is BAM Infra Nederland opgericht als het BAM Infrabedrijf in Nederland. BAM Infra Nederland is ontstaan uit een herstructurering van de voormalige BAM Werkmaatschappijen:

 • BAM Civiel
 • BAM Infraconsult
 • BAM Infratechniek
 • BAM Rail
 • BAM Wegen

CO₂-reductiedoelstellingen

De reductiedoelstelling per scope is voor de periode 2016-2020 -0,5% per jaar.
Voor 2019 vertaalt zich dit in de onderstaande doelstellingen:

 • Scope 1: De CO2-uitstoot als gevolg van brandstof- en gasverbruik bedraagt 65,0 Kton;
 • Scope 2: De CO2-uitstoot als gevolg van elektraverbruik bedraagt 0,985 Kton;
 • Scope 3: De CO2-uitstoot als gevolg van kantoor- en bedrijfsafval bedraagt 4,93 Kton.

4.A.1. Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG - genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.

De analyse van de meest materiele scope 3 emissies is beschreven in:

4.B.2/ 5.B.1 Rapporteren van de emissie-inventaris scope 1, 2 en 3, alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen

De voortgang van de doelstellingen wordt minimaal twee keer per jaar intern en extern gepubliceerd. Zie voor de externe voortgangsrapportages Certificaten en voortgangsrapportages.

3.C.1 Op ad hoc basis intern communiceren over het energiereductie beleid

5.C.1 Publiekelijk gecommitteerd aan een CO₂-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO:

3.D.1 Actieve deelname aan een initiatief:

4.D.1 Initiatief nemen tot ontwikkelingsprojecten die de sector faciliteren in CO₂–reductie:

5.D.3 Het bedrijf is eigenaar/ontwikkelaar van documenten: