Samenstelling raad van commissarissen en raad van bestuur

7 maart 2013 07:47 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 7 maart 2013 - Na afloop van de algemene vergadering van 24 april 2013 zal de heer H. Scheffers aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. De raad van commissarissen heeft het voornemen, indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de heer Scheffers voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. 

Na afloop van de algemene vergadering van 24 april 2013 zal de heer A. Baar aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn derde benoemingstermijn van vier jaar. De raad van commissarissen heeft het voornemen in de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Baar te voorzien en zal te zijner tijd een kandidaat ter benoeming tot commissaris voordragen.

In verband met het einde van zijn benoemingstermijn van vier jaar treedt de heer M.J. Rogers af als lid van de raad van bestuur na afloop van de algemene vergadering van 24 april 2013. De raad van commissarissen draagt de heer Rogers op basis van een bindende voordracht voor om door de algemene vergadering te worden herbenoemd als lid van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.