Provincie Utrecht: duurzame parkeerplaats bij Fort Vechten

26 januari 2012 09:41 - BAM Infra bv

Omdat Fort Vechten in de toekomst een nationaal bezoekerscentrum krijgt, is een nieuwe parkeerplaats noodzakelijk. Provincie Utrecht heeft dit aangegrepen om in een bijzondere samenwerking een duurzame parkeerplaats te realiseren. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts ontving op 24 januari in het Provinciehuis de ketenpartners IntroVation, Van Nieuwpoort, BAM Wegen en ORCEM, die voor dit project het nieuwe product ViaVerde introduceerden en gaan toepassen bij Fort Vechten.

Onder toeziend oog van Mariëtte Pennarts tekenden de ketenpartners een samenwerkingscontract.

Parkeerplaats Fort Vechten

Fort Vechten gaat het bezoekerscentrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie huisvesten. Voor de toenemende bezoekersaantallen is het noodzakelijk dat een parkeerplaats wordt aangelegd voor circa 250 auto’s, en 2 touringbussen. Dit is nodig om de verwachte bezoekersstroom van het liniecentrum te faciliteren. De verwachting is dat de jaarlijkse bezoekersaantallen toenemen van 50.000 tot 100.000.

De huidige parkeergelegenheid bestaat uit een weiland, alleen bereikbaar via de smalle Marsdijk.

Bij de aanleg van de parkeerplaatsen en de ontsluiting van Fort Vechten wordt rekening gehouden met de archeologie (het Romeinse fort Fectio), de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de leefbaar- en de duurzaamheid. Begin februari wordt gestart met de aanleg van de parkeerplaats en de oplevering vindt eind mei plaats.

Pilotproject

De aanleg van de parkeerplaatsen maakt deel uit van een pilotproject van de provincie Utrecht om de ontwikkeling van duurzame materialen in de wegenbouw te stimuleren. Er wordt gestreefd naar duurzaam materiaalgebruik door CO2-reductie en toepassing van secundaire grondstoffen.

Verder wordt door de wijze van inrichting van de parkeerplaats de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt door aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing en de toegang te situeren in het verlengde van de parallelweg.

Ketenpartnerproject

De provincie Utrecht is zich ervan bewust dat voor het bereiken van duurzaamheid in een project de bouwketen erbij betrokken moet worden. De provincie heeft een samenwerkingsverband opgericht met een aantal externe partners: IntroVation als ontwikkelaar van duurzame producten, ORCEM en Van Nieuwpoort als toeleverancier van grondstoffen en inbreng van kennis voor het kunnen toepassen van ViaVerde en BAM Wegen als aannemer en partner voor het toepassen van het product. Het landschappelijk ontwerp is gemaakt door Parklaan Landschapsarchitecten.

Duurzaam beton

Het ketenpartnerproject heeft geleid tot de ontwikkeling van een duurzaam beton waarin een groot deel van het Portlandcement vervangen wordt door secundaire materialen zoals hoogovenslak en bruinkoolvliegas. Dit heeft als voordeel dat door de toepassing van ViaVerde circa 75% CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Daarnaast worden specifiek geselecteerde bruinkoolvliegassen hoogwaardig hergebruikt in beton. De provincie Utrecht ziet het nieuwe beton als een kansrijke verharding voor voet- en fietspaden en wellicht in de toekomst ook voor provinciale wegen.

Financiën

De kosten voor de aanleg van de parkeerplaats - € 952.000 - worden volledig gedekt door de provincie.