Project A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal voltooid

1 maart 2013 13:45 - BAM PPP bv

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 1 maart 2013 - Rijkswaterstaat en aannemer Poort van Bunnik (een samenwerking van een aantal BAM-bedrijven) hebben de uitvoerende werkzaamheden in het kader van het project A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal afgerond. Partijen hebben in goede samenwerking een wegverbreding over dertig kilometer, het aanpassen van aansluitingen en diverse natuurmaatregelen gerealiseerd. En dat twee jaar sneller dan oorspronkelijk gepland. De komende twintig jaar is Poort van Bunnik verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud op dit tracé.

Resultaten

Versnelde wegverbreding
De wegverbreding tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal bestond uit de aanleg van extra rijstroken en spitsstroken over in totaal dertig kilometer. De bouwwerkzaamheden hiervoor zijn in mei 2011 gestart. Bij de start werd er vanuit gegaan dat het project zo snel mogelijk, maar uiterlijk in maart 2013 gereed zou zijn. Dat was al bijna twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Met de openstelling van de spitsstroken tussen Driebergen en Veenendaal in augustus 2012 is de oplevering van de extra wegcapaciteit ten opzichte van de oorspronkelijke planning in totaal ruim twee jaar versneld. De extra rijstroken tussen Lunetten en Bunnik waren al in juni 2011 opengesteld voor het verkeer. De gemiddelde reistijdwinst voor de weggebruiker in de spits tussen Utrecht en Arnhem is 10-15 minuten.

Aanpassen aansluitingen
Vijf belangrijke provinciale wegen kruisen de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal: de N229 (Bunnik/Odijk), N225 (Driebergen), N227 (Maarn), N226 (Maarsbergen) en de N418 (Veenendaal). Voor de verbreding van de A12 moesten de viaducten groter worden en de op- en afritten aangepast. De laatste werkzaamheden hieraan zijn onlangs afgerond.

Natuurmaatregelen
Binnen dit project is ook uitgebreid aandacht besteed aan groen. Langs het hele traject zijn 26 eco-voorzieningen gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn twee ecoducten (bij Rumelaar en bij Mollebos) en onderdoorgangen voor dieren zoals dassen- en klein wildtunnels, een brede onderdoorgang bij het Valleikanaal en een wildtunnel in het Kromme Rijngebied.

Werken met ambities leidt tot tevredenheid omgeving
Bij aanvang van de uitvoering zijn als projectambities benoemd: een maximaal tevreden omgeving en weggebruiker en een snelle beschikbaarheid van de extra wegcapaciteit. Het vinden van het optimum van deze drie ambities was de uitdaging voor Poort van Bunnik en Rijkswaterstaat. Terugkijkend op de realisatie kan gesteld worden dat de ambities in hoge mate zijn gerealiseerd. De manier van (samen-) werken is onlangs bekroond met de Nederlandse Bouwpluim 2013.

Resterende werkzaamheden
Hoewel de grootschalige aanlegwerkzaamheden zijn voltooid, vinden er nog wel afrondende werkzaamheden plaats, waaronder herplant van bomen. Om de wegverbreding mogelijk te maken, zijn er bomen gekapt. Rijkswaterstaat heeft de plicht deze bomenkap te compenseren. Rijkswaterstaat en Poort van Bunnik hebben de wens deze compensatie zo dicht mogelijk bij de A12 te doen. Een deel van de compensatie heeft al plaats gevonden. In opdracht van Rijkswaterstaat is de Dienst Landelijk Gebied op zoek naar geschikte plekken voor de overige bomen, waarna aanplant kan plaatsvinden.

Meer informatie
Meer informatie over de wegaanpassing is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal of via de gratis informatielijn 0800 – 8002 (dagelijks 06.00 – 22.30 uur).