Veiligheid

Integraal onderdeel van het streven van BAM om tot de beste bedrijven te behoren vormt de wil om op alle aspecten op het gebied van veiligheid en gezondheid te excelleren. BAM streeft ernaar om tot de beste bedrijven te behoren en op alle aspecten op het gebied van veiligheid en gezondheid te excelleren.

BAM Infra Nederland heeft zowel op bedrijfsniveau als op haar projecten veiligheids-managementsystemen geïmplementeerd. Daarnaast werken wij voortdurend aan de verdere ontwikkeling hiervan met het oog op permanente verbetering van de veiligheids- en gezondheidsprestaties. De managementsystemen voldoen aan de hoogste normen qua kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Kernpunten
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep heeft kernpunten vastgesteld ter verbetering van de veiligheidsprestatie. Deze kernpunten dienen te worden gezien in aanvulling op en in samenhang met de door de raad van bestuur vastgestelde gedragscode.

  • Bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidsklachten ten gevolge van het werk zijn vermijdbaar.
  • Persoonlijk letsel en schade aan gezondheid, milieu en eigendommen kunnen worden voorkomen.
  • Gevaren, die risico's voor veiligheid en gezondheid inhouden, zijn ontoelaatbaar en moeten door beheersmaatregelen tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht.
  • De directie van BAM Infra Nederland is verantwoordelijk voor de implementatie van het BAM veiligheids- en gezondheidsbeleid in zijn organisatie.
  • Permanente en systematische verbeteringen vormen een integraal onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem van elke werkmaatschappij.
  • BAM-medewerkers geven geen onveilige opdrachten en weigeren onveilige opdrachten van derden.

Veiligheidsbeleid van Koninklijke BAM Groep
Het is de visie van de raad van bestuur dat Koninklijke BAM Groep projecten ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en beheert die voorzien in maatschappelijke behoeften, met respect voor mens en milieu.

Met 'mens' bedoelen wij iedereen die betrokken is bij de activiteiten van de Groep: eigen en tijdelijke medewerkers, opdrachtgevers, ontwerpers, co-makers, leveranciers, onderaannemers, kopers, omwonenden en publiek. 'Milieu' betreft ons aandeel in verantwoord beheer van de natuur en de leefomgeving.

Dit betekent dat het beleid van Koninklijke BAM Groep en de tot de Groep behorende maatschappijen erop gericht is om alle werkzaamheden zodanig uit te voeren dat niet alleen wordt voldaan aan de wettelijke vereisten maar dat tevens:

Worldwide BAM Safety Day

Jaarlijks wordt de Worldwide BAM Safety Day georganiseerd. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt besteed aan veiligheid. Dit jaar vindt deze worldwide BAM Safety Day plaats op 10 oktober. Lees hier meer over op www.bamsafety.eu.